Maak een Linux VM met Azure CLI

Ter voorbereiding dient de config mode aangepast te worden naar ‘arm’ met:

azure config mode arm

Ook dienen de Compute, Storage en Network namespaces van Microsoft geregistreerd te zijn:

azure provider register Microsoft.Compute
azure provider register Microsoft.Storage
azure provider register Microsoft.Network

Azure resources, zoals virtual machines, worden in een resource-group geplaatst. Hiervoor is het commando om de group ‘digitalinfogroup1‘ te maken en in de locatie ‘West Europa‘ te plaatsen:

azure group create digitalinfogroup1 -l westeurope

Hierna gaan we een lijst opvragen van Linux VM-images met

azure vm image list westeurope canonical

azurecli07Uit de getoonde lijst gebruiken we nu de bovenste UbuntuServer image om een nieuwe VM te maken genaamd ‘Ubuntu01‘ en administrator-naam ‘nico‘. Het Quick-Create-commando:

azure vm quick-create -g digitalinfogroup1 -n Ubuntu01 -l westeurope -y linux -Q canonical:UbuntuServer:12.04.3-LTS:12.04.201401270 nico

Nadat het wachtwoord is ingegeven wordt de VM aangemaakt en zodra gereed wordt een opsomming gegeven. De publieke DNS naam is:

data:            Public IP address       :40.114.242.245
data:            FQDN                    :ubunt-weste-3602527726-pip.westeurope.cloudapp.azure.com

een ssh-connectie kan nu gemaakt worden:

azurecli06Ook op het Azure portaal kan nu de resource-group gevonden worden met hierin de VM Ubuntu01:

azurecli08

.