Installatie Nginx Ingress

Een Ingress Controller kan gebruikt worden om inkomende (http/https) aanvragen naar de juiste resources te sturen. Met behulp van een ConfigMap kan de aanvraag van een domainnaam voorzien zijn van een path dat gevolgd wordt op de Ingress Resource.

Ingress Controller

Op de Raspberry Pi Kubernetes Cluster dient een ARM-versie geïnstalleerd te worden en die is beschikbaar in een GIT-repository:

https://github.com/kubernetes/ingress-nginx

Je kunt de static-versie ‘pullen’ met git en dan het image-bestand voor de ARM-processor aanpassen naar:

quay.io/kubernetes-ingress-controller/nginx-ingress-controller-arm:0.16.2

Het mandatory-bestand zal alle controller aanmaken, inclusief service-accounts, bindings en RBAC. Apply nu de aangepaste mandatory.yaml file:

$ kubectl apply -f nginx-ingress-controller-mandatory.yml

Vervolgens dienen de services aangemaakt worden voor http en https. Een voorbeeldbestand vind je ook in de repo, in de directory ‘baremetal’ en wordt dan toegevoegd De inhoud van het services-bestand:

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: ingress-nginx
  namespace: ingress-nginx
  labels:
   app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
   app.kubernetes.io/part-of: ingress-nginx
spec:
 type: NodePort
 ports:
  - name: http
   port: 80
   nodePort: 30080
   targetPort: 80
   protocol: TCP
  - name: https
   port: 443
   nodePort: 30443
   targetPort: 443
   protocol: TCP
 selector:
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/part-of: ingress-nginx 

Apply deze service met het volgende commando:

$ kubectl apply -f nginx-ingress-controller-svc.yml

Ter controle kunnen we de pods uit de ingress-nginx namespace opvragen:

$ kubectl get namespaces | grep ingress
 ingress-nginx   Active  24h

$ kubectl get pods -n ingress-nginx | grep ingress
 nginx-ingress-controller-68554bcf57-24rxh  1/1   Running  0     24h
 nginx-ingress-controller-68554bcf57-j6w7j  1/1   Running  0     24h
 nginx-ingress-controller-68554bcf57-vmqs8  1/1   Running  0     24h

Het aantal controllers is uiteraard te ‘scalen’, bijvoorbeeld naar 2 replica’s:

$ kubectl scale deployment/nginx-ingress-controller -n ingress-nginx --replicas=2

Ingress Resources

Een Ingress Resource kan bijvoorbeeld aangeven dat een aanvraag voor een domainnaam naar één specifieke pod gestuurd moet worden, of gebaseerd op de URL van de aanvraag, naar verschillende pods. De Ingress resource wordt aangemaakt met een definition bestand, bijvoorbeeld:

apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
  name: test-ingress
  namespace: production
spec:
  rules:
  - host: hello-world.info 
   http:
    paths:
    - backend:
      serviceName: nginx-service
      servicePort: 80 

Dit geeft aan dat een http-aanvraag (TCP-port 80) met domain ‘hello-world.info’ in de URL, naar de service gestuurd moet worden met de naam ‘nginx-service’. Ter controle:

$ kubectl get ingress
NAME      HOSTS       ADDRESS  PORTS  AGE
test-ingress  hello-world.info       80   3d20h

Om verschillende applicaties te benaderen met behulp van een URL-aanroep, kunnen we de volgende Ingress aanmaken:

apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
  name: test-ingress
  namespace: production
spec:
  rules:
  - host: hello-world.info 
   http:
    paths:
    - path: /v1
     backend:
      serviceName: app-v1
      servicePort: 80
    - path: /v2
     backend:
      serviceName: app-v2
      servicePort: 80 

Hier wordt http://hello-world.info/v1 gestuurd naar de service met de naam app-v1 en http://hello-world.info/v2 gestuurd naar de service met de naam app-v2. Mocht de URL nu niet volgens één van de rules aangeroepen worden, dan wordt er standaard naar de ‘default-http-backend‘ gestuurd.