Namespace blijft hangen op Terminating

Dan is dit wellicht de oplossing:

$ kubectl cluster-info
Kubernetes master is running at https://localhost:6443
KubeDNS is running at https://localhost:6443/api/v1/namespaces/kube-system/services/kube-dns:dns/proxy
To further debug and diagnose cluster problems, use 'kubectl cluster-info dump'.

Nu is het noodzakelijk om op de master de kube-proxy op te starten

$ kubectl proxy &

Vervolgens is het handig om de namespace in een variable te exporteren:

$ export namespace=namespace-to-delete

Hiermee gaan we de namespace-configuratie in een json bestand plaatsen met:

$ kubectl get ns $namespace -o json > tmp.json

Edit nu het json-bestand en verwijder de ‘kubernetes‘ finalizer:

 },
 "spec": {
   "finalizers": [
     "kubernetes"
   ]
 },

wordt dan:

},
 "spec": {
   "finalizers": [
   ]
},

Voer tenslotte het volgende commando uit met het aangepaste json bestand.

$ curl -k -H "Content-Type: application/json" -X PUT --data-binary @tmp.json http://127.0.0.1:8001/api/v1/namespaces/$namespace/finalize

Hierna is de namespace verwijderd van het cluster!

(verwijder eventueel de proxy daemon op de master)