Monitoring K8s

Nadat de Kubernetes Cluster ‘up-and-running’ is en er pods met applicaties op draaien, willen we de status van het cluster gaan monitoren. Datgene dat gemonitored kan worden dient ‘gescraped‘ te worden en voor Kubernetes is Prometheus daar de uitgelezen tool voor. Scrapen van de systeem-eigenschappen van de node(s) zelf kan heel goed met ‘node-exporter‘ en ‘arm-exporter‘, Kubernetes metrics worden opgehaald via ‘k8s-metrics‘. Om het grafisch inzichtelijk te maken wordt ‘Grafana‘ gebruikt.

Dit artikel beschrijft de installatie van monitoring op een Raspberry Pi K3s-cluster. Andere clusters die beheerd worden door Rancher kunnen gebruik maken van de ‘Apps & Marketplace‘ om Monitoring te installeren. Zie daarvoor de pagina over Monitoring met Rancher 2.5>

 • node-exporter
 • arm-exporter
 • k8s-metrics
 • prometheus
 • grafana

We maken een namespace genaamd monitoring om de diverse onderdelen in onder te brengen:

$ kubectl create namespace monitoring

Node-Exporter

Hiervoor dient de volgende yaml-file (node-exporter.yml) in Kubernetes geladen te worden:

apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata:
 name: node-exporter
 namespace: monitoring
 labels:
  k8s-app: node-exporter
spec:
 selector:
  matchLabels:
   name: node-exporter
 template:
  metadata:
   labels:
    name: node-exporter
  spec:
   tolerations:
   - key: node-role.kubernetes.io/master
    operator: Exists
    effect: NoSchedule
   containers:
   - name: node-exporter
    image: nokkie/node-exporter:arm64
    resources:
     limits:
      memory: 200Mi
     requests:
      cpu: 100m
      memory: 200Mi
$ kubectl apply -f node-exporter.yml

Hiermee wordt een Daemonset gemaakt zodat elke node de metrics kan publiceren op port 9100. De service hiervoor wordt later gemaakt.

ARM-exporter

De ARM exporter publiceert ARM-specifieke metrics en daarvoor dient de volgende yaml-file (arm-exporter.yml):

apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata:
 name: arm-exporter
 namespace: monitoring
 labels:
  k8s-app: arm-exporter
spec:
 selector:
  matchLabels:
   name: arm-exporter
 template:
  metadata:
   labels:
    name: arm-exporter
  spec:
   tolerations:
   - key: node-role.kubernetes.io/master
    operator: Exists
    effect: NoSchedule
   containers:
   - name: arm-exporter
    image: carlosedp/arm_exporter
    resources:
     limits:
      memory: 200Mi
     requests:
      cpu: 100m
      memory: 200Mi
$ kubectl apply -f arm-exporter.yml

ARM metrics worden gepubliceerd via een DaemonSet op port 9143 en de service daarvoor wordt later ingesteld.

Kubernetes Metrics

De k82-metrics stellen we in via een yaml file (k8s-metrics.yml):

apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata:
 name: k8s-metrics
 namespace: monitoring
 labels:
  k8s-app: k8s-metrics
spec:
 selector:
  matchLabels:
   name: k8s-metrics
 template:
  metadata:
   labels:
    name: k8s-metrics
  spec:
   tolerations:
   - key: node-role.kubernetes.io/master
    operator: Exists
    effect: NoSchedule
   containers:
   - name: k8s-metrics
    image: k8s.gcr.io/kube-state-metrics/kube-state-metrics:v2.1.1
    resources:
     limits:
      memory: 250Mi
     requests:
      cpu: 100m
      memory: 200Mi
$ kubectl apply -f k8s-metrics.yml

De DaemonSet publiceert de metrics op port 8081 en samen met de vorige exporters stellen we die beschikbaar met service.yml:

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: node-exporter-svc
 namespace: monitoring
spec:
 ports:
 - name: node-exporter-port
  port: 9100
  protocol: TCP
  targetPort: 9100
 selector:
  name: node-exporter
 sessionAffinity: None
 type: ClusterIP
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: arm-exporter-svc
 namespace: monitoring
spec:
 ports:
 - name: arm-exporter-port
  port: 9243
  protocol: TCP
  targetPort: 9243
 selector:
  name: arm-exporter
 sessionAffinity: None
 type: ClusterIP
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: k8s-metrics-svc
 namespace: monitoring
spec:
 ports:
 - name: k8s-metrics-port
  port: 8081
  protocol: TCP
  targetPort: 8081
 selector:
  name: k8s-metrics
 sessionAffinity: None
 type: ClusterIP
$ kubectl apply -f service.yml

Tot zover hebben we de volgende workloads:

$ kubectl -n monitoring get ds,svc
NAME                   DESIRED  CURRENT  READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  NODE SELECTOR  AGE
daemonset.apps/arm-exporter        3     3     3    3      3           111m
daemonset.apps/k8s-metrics        3     3     3    3      3           111m
daemonset.apps/node-exporter       3     3     3    3      3           111m
NAME             TYPE      CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP    PORT(S)     AGE
service/arm-exporter-svc   ClusterIP   10.43.99.2         9243/TCP     111m
service/k8s-metrics-svc   ClusterIP   10.43.194.75        8081/TCP     111m
service/node-exporter-svc  ClusterIP   10.43.181.137        9100/TCP     111m

Prometheus

De installatie van Prometheus gaat via een aantal stappen. Eerst wordt gebruik gemaakt van een ClusterRole die door een ServiceAccount gebruikt kan worden. De clusterrole.yml-file:

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
 name: prometheus
rules:
- apiGroups: [""]
 resources:
 - nodes
 - nodes/proxy
 - services
 - endpoints
 - pods
 verbs: ["get", "list", "watch"]
- apiGroups:
 - extensions
 resources:
 - ingresses
 verbs: ["get", "list", "watch"]
- nonResourceURLs: ["/metrics"]
 verbs: ["get"]
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
 name: prometheus
roleRef:
 apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
 kind: ClusterRole
 name: prometheus
subjects:
- kind: ServiceAccount
 name: default
 namespace: monitoring
$ kubectl apply -f clusterrole.yml

De volgende stap is een ConfigMap (configmap.yml) die gebruikt gaat worden als een configuratie voor Prometheus middels een volume. Hierin staan de targets voor Prometheus waaruit de metrics gelezen worden. Deze yaml-file ziet er zo uit:

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
 name: prometheus-server-conf
 labels:
  name: prometheus-server-conf
 namespace: monitoring
data:
 prometheus.yml: |-
  global:
   scrape_interval: 5s
   evaluation_interval: 5s
  rule_files:
   - /etc/prometheus/prometheus.rules
  scrape_configs:
   - job_name: 'node-exporter'
    kubernetes_sd_configs:
    - role: endpoints
    relabel_configs:
    - source_labels: [__meta_kubernetes_endpoints_name]
     regex: 'node-exporter-svc'
     action: keep
   - job_name: 'arm-exporter'
    kubernetes_sd_configs:
    - role: endpoints
    relabel_configs:
    - source_labels: [__meta_kubernetes_endpoints_name]
     regex: 'arm-exporter-svc'
     action: keep
   - job_name: 'k8s-metrics'
    kubernetes_sd_configs:
    - role: endpoints
    relabel_configs:
    - source_labels: [__meta_kubernetes_endpoints_name]
     regex: 'k8s-metrics-svc'
     action: keep

De namen (endpoints) voor de targets worden gevonden met een role ‘endpoints’ die de ‘regex’ van de services gebruikt. Met Kubectl vind je die zo:

$ kubectl -n monitoring get ep
NAME         ENDPOINTS                     AGE
arm-exporter-svc   10.42.0.45:9243,10.42.1.50:9243,10.42.3.100:9243  5h4m
k8s-metrics-svc   10.42.0.46:8081,10.42.1.51:8081,10.42.3.101:8081  5h4m
node-exporter-svc  10.42.0.44:9100,10.42.1.49:9100,10.42.3.99:9100  5h4m

De deployment.yml voor Prometheus zelf ziet er zo uit:

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: prometheus-deployment
 namespace: monitoring
 labels:
  app: prometheus-server
spec:
 replicas: 1
 selector:
  matchLabels:
   app: prometheus-server
 template:
  metadata:
   labels:
    app: prometheus-server
  spec:
   nodeName: rpi-2
   containers:
    - name: prometheus
     image: prom/prometheus
     args:
      - "--config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml"
      - "--storage.tsdb.path=/prometheus/"
     ports:
      - containerPort: 9090
     volumeMounts:
      - name: prometheus-config-volume
       mountPath: /etc/prometheus/
      - name: prometheus-storage-volume
       mountPath: /prometheus/
   volumes:
    - name: prometheus-config-volume
     configMap:
      defaultMode: 420
      name: prometheus-server-conf
 
    - name: prometheus-storage-volume
     emptyDir: {}
$ kubectl apply -f deployment.yml

Ik laat deze bewust op node rpi-2 deployen zodat de Grafana deployment later op een andere node deployed wordt. Al had ik dat ook met een pod(Ant)iAffinity kunnen doen. 😉

Een service wordt aangemaakt van het type LoadBalancer maar dat had ook een NodePort kunnen zijn, afhankelijk van de configuratie. In dit geval is MetalLB geinstalleerd dus kunnen we de LoadBalancer gebruiken. Een prometheus-service.yml manifest:

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: prometheus-service
 namespace: monitoring
spec:
 selector: 
  app: prometheus-server
 type: LoadBalancer
 ports:
  - port: 8088
   targetPort: 9090 
$ kubectl apply -f prometheus-service.yml

Prometheus kan nu via een webbrowser benaderd worden op het IP adres van de loadbalancer en port 8088, bijvoorbeeld: http://192.168.1.88:8088

Via de menu-optie Status -> Targets kunnen de endpoint bekeken worden:

en via ‘Graph’ kunnen expression uitgevoerd worden en in een tabel of een grafiek weergegeven worden:

Grafana

Dashboards met de grafische weergave van de metrics van de targets kunnen gemaakt worden met Grafana. Deze maakt gebruik van datasources en de datasource van Prometheus kunnen we aan Grafana meegeven via een ConfigMap. Die ziet er dan alsvolgt uit (grafana-cm.yml):

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
 name: grafana-datasources
 namespace: monitoring
data:
 prometheus.yaml: |-
  {
    "apiVersion": 1,
    "datasources": [
      {
       "access":"proxy",
       "editable": true,
       "name": "prometheus",
       "orgId": 1,
       "type": "prometheus",
       "url": "http://prometheus-service.monitoring.svc:8080",
       "version": 1
      }
    ]
  }
$ kubectl apply -f grafana-cm.yml

De grafana-deployment.yml ziet er zo uit:

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: grafana
 namespace: monitoring
spec:
 replicas: 1
 selector:
  matchLabels:
   app: grafana
 template:
  metadata:
   name: grafana
   labels:
    app: grafana
  spec:
   nodeName: rpi-1
   containers:
   - name: grafana
    image: grafana/grafana:latest
    ports:
    - name: grafana
     containerPort: 3000
    resources:
     limits:
      memory: "1Gi"
      cpu: "1000m"
     requests: 
      memory: 500M
      cpu: "500m"
    volumeMounts:
     - mountPath: /var/lib/grafana
      name: grafana-storage
     - mountPath: /etc/grafana/provisioning/datasources
      name: grafana-datasources
      readOnly: false
   volumes:
    - name: grafana-storage
     emptyDir: {}
    - name: grafana-datasources
     configMap:
       defaultMode: 420
       name: grafana-datasources
$ kubectl apply -f grafana-deployment.yml

En zoals je ziet luistert Grafana op port 3000 dus daar maken we nog even een grafana.svc.yml voor:

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: grafana
 namespace: monitoring
spec:
 selector: 
  app: grafana
 type: LoadBalancer 
 ports:
  - port: 3000
   targetPort: 3000
$ kubectl apply -f grafana-svc.yml

Grafana kan via een webbrowser op het IP adres van de loadbalancer en port 3000 benaderd worden. Username/password is standaard admin/admin en kan dan direct gewijzigd worden.

Een tutorial voor Grafana kan hier gevonden worden.