K8S WordPress applicatie

Nu de Kubernetes Clusterup-and-running‘ is kan er een applicatie op geplaatst worden. Als toepassing ga ik een WordPress site maken die uit twee deployments bestaat: WordPress en mySQL. De data voor zowel de WordPress site zelf als de mySQL database plaats ik een een NFS volume. Het plaatje ziet er alsvolgt uit:

Gebruikers die de URL aankiezen komen via een loadbalancer binnen (ik gebruik hier MetalLB voor) en worden naar de wordpress-service gestuurd die benaderbaar is via een networkpolicy die uitsluitend http-verkeer naar de wordpress-deployment toestaat.

De wordpress-deployment maakt gebruik van de mySQL database via een networkpolicy die alleen de wordpress-pods toestaat om via TCP-port 3306 naar de mySQL-deployments te verbinden.

mySQL is toegankelijk met behulp van een mysql-root-password die in een secret opgeslagen is en zodoende kan door de applicatie een wordpress-database aangemaakt worden.

Alle data voor WordPress en mySQL wordt opgslagen in een NFS share die bereikbaar is via twee persistent-volume-claims die gebruik maken van de persistent-volumes die van te voren zijn aangemaakt.

Namespace en secret

Voor de gehele applicatie wordt uiteraard gebruik gemaakt van een eigen namespace genaamd wordpress:

$ kubectl create ns wordpress

Vervolgens maken we hierin de secret voor het mysql-wachtwoord:

$ kubectl -n wordpress create secret generic mysql-pass --from-literal=password=type-een-wachtwoord

Pesistent Volume

De manifest genaamd pv-wordpress.yml voor de WordPress PersistentVolume ziet er alsvolgt uit:

apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:
  name: nfs-wordpress
  namespace: wordpress
spec:
  capacity:
   storage: 100Gi
  accessModes:
   - ReadWriteOnce
  persistentVolumeReclaimPolicy: Recycle
  nfs:
   server: 192.168.1.123
   path: /nfs/wordpress

WordPress Deployment

Als eerste wordt gebuik gemaakt van een PV-claim genaamd pvc-wordpress.yml om het volume te ‘binden‘:

apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: wp-pv-wordpress
  namespace: wordpress
  labels:
   app: wordpress
spec:
  accessModes:
   - ReadWriteOnce
  resources:
   requests:
    storage: 100Gi

Vervolgens dient er een Service genaamd svc-wordpress.yml van het type LoadBalancer gemaakt te worden die http-verkeer toestaat naar de deployment voor de pod(s) die de labels app=wordpress en tier=frontend hebben: (later zou ik daar https van maken)

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: wordpress
  namespace: wordpress
  labels:
   app: wordpress
spec:
  ports:
   - port: 80
  selector:
   app: wordpress
   tier: frontend
  type: LoadBalancer

En tenslotte dan de manifest voor de deployment zelf, genaamd deploy-wordpress.yml:

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: wordpress
  namespace: wordpress
  labels:
   app: wordpress
spec:
  selector:
   matchLabels:
    app: wordpress
    tier: frontend
  strategy:
   type: Recreate
  template:
   metadata:
    labels:
     app: wordpress
     tier: frontend
   spec:
    replicas: 1
    containers:
    - image: nokkie/wordpress-rpi:latest
     name: wordpress
     env:
     - name: WORDPRESS_DB_HOST
      value: wordpress-mysql
     - name: WORDPRESS_DB_PASSWORD
      valueFrom:
       secretKeyRef:
        name: mysql-pass
        key: password
     securityContext:
      runAsUser: 0
      runAsGroup: 0
     ports:
     - containerPort: 80
      name: wordpress
     volumeMounts:
     - name: wordpress-persistent-storage
      mountPath: /var/www/html
    volumes:
    - name: wordpress-persistent-storage
     persistentVolumeClaim:
      claimName: wp-pv-wordpress

Wat hier opvalt is het gebruik van de securityContext voor uid:0 en guid:0. Dit is omdat de WordPress app deze rechten nodig heeft om de configuratie bestanden voor de php-site aan te passen.

Mocht het druk worden op de site, dan kan ik replicas toevoegen, vooralsnog houd ik de standaard van 1 replica aan.

Ik ga nu eerst deze deployment starten zodat ik zeker weet dat de PVC de enige PV gebruikt die er is, namelijk de wordpress-pv. Dit is dan de volgorde:

$ kubectl apply -f pv-wordpress.yml
$ kubectl apply -f pvc-wordpress.yml
$ kubectl apply -f svc-wordpress.yml
$ kubectl apply -f deploy-wordpress.yml

Controle

Ter controle ga ik de PV en PVC status bekijken, de service opvragen en zien of de WordPress deployment ‘READY’ is:

$ kubectl -n wordpress get pv nfs-wordpress
NAME      CAPACITY  ACCESS MODES  RECLAIM POLICY  STATUS  CLAIM             STORAGECLASS  REASON  AGE
nfs-wordpress  100Gi   RWO      Recycle     Bound  wordpress/wp-pv-wordpress               37s

$ kubectl -n wordpress get svc wordpress
NAME       TYPE      CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP    PORT(S)    AGE
wordpress     LoadBalancer  10.104.38.24  192.168.123.101  80:31212/TCP  37s

$ kubectl -n wordpress get deploy wordpress
NAME       READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE
wordpress     1/1   1      1      35s

Dat ziet er goed uit, door naar de database!

mySQL Deployment

Als eerste de PersistentVolume genaamd pv-mysql.yml voor het mysql-volume:

apiVersion: v1
 kind: PersistentVolume
 metadata:
  name: nfs-mysql
  namespace: wordpress
 spec:
  capacity:
   storage: 100Gi
  accessModes:
   - ReadWriteOnce
  persistentVolumeReclaimPolicy: Recycle
  nfs:
   server: 192.168.1.123
   path: /nfs/mysql

De PV-Claim pvc-mysql.yml voor mySQL ziet er alsvolgt uit:

apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: mysql-pv-wordpress
  namespace: wordpress
  labels:
   app: wordpress
spec:
  accessModes:
   - ReadWriteOnce
  resources:
   requests:
    storage: 100Gi

De service svc-mysql.yml is alsvolgt:

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: wordpress-mysql
  namespace: wordpress
  labels:
   app: wordpress
spec:
  ports:
   - port: 3306
  selector:
   app: wordpress
   tier: mysql
  clusterIP: None

Hier valt op de we geen clusterIP aanmaken, hierdoor kan de service uitsluitend benaderd worden via svc-naam, oftewel wordpress-mysql zodat dit door de coreDNS wordt afgehandeld. Je ziet dit terug in de wordpress-deployment manifest bij de environment-variable WORDPRESS_DB_HOST.

Verder met de deployment voor mysql, genaamd deploy-mysql.yml:

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: wordpress-mysql
  namespace: wordpress
  labels:
   app: wordpress
spec:
  selector:
   matchLabels:
    app: wordpress
    tier: mysql
  strategy:
   type: Recreate
  template:
   metadata:
    labels:
     app: wordpress
     tier: mysql
   spec:
    containers:
    - image: nokkie/mariadb-arm:latest
     name: mysql
     env:
     - name: MYSQL_ROOT_PASSWORD
      valueFrom:
       secretKeyRef:
        name: mysql-pass
        key: password
     securityContext:
      runAsUser: 1000
      runAsGroup: 1000
     ports:
     - containerPort: 3306
      name: mysql
     volumeMounts:
     - name: mysql-persistent-storage
      mountPath: /var/lib/mysql
    volumes:
    - name: mysql-persistent-storage
     persistentVolumeClaim:
      claimName: mysql-pv-wordpress

Hier gebruik ik de securityContext uid:1000 en guid:1000 om de mysql-useraccount de rechten te geven om de database aan te maken in het NFS-Volume. Ik da de mysql-deployment ‘uitrollen’:

$ kubectl apply -f pv-mysql.yml
$ kubectl apply -f pvc-mysql.yml
$ kubectl apply -f svc-mysql.yml
$ kubectl apply -f deploy-mysql.yml

Controle

Nu de mysql ook deployed is ga ik controleren of het goed opgestart is, de PV en PVC status, de Service en de Deployment:

$ kubectl -n wordpress get pv nfs-mysql
NAME    CAPACITY  ACCESS MODES  RECLAIM POLICY  STATUS  CLAIM             STORAGECLASS  REASON  AGE
nfs-mysql  100Gi   RWO      Recycle     Bound  wordpress/mysql-pv-wordpress              37s

$ kubectl -n wordpress get svc wordpress-mysql
NAME       TYPE    CLUSTER-IP  EXTERNAL-IP  PORT(S)  AGE
wordpress-mysql  ClusterIP  None         3306/TCP  37s

$ kubectl -n wordpress get deploy wordpress-mysql
NAME       READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE
wordpress-mysql  1/1   1      1      37s

Ziet er ook goed uit!

Security

Ik ga een en ander nu beveiligen met behulp van networkPolicies. Hiervoor dient er wel een CNI te zijn die dat ondersteund en aangezien ik Weave gebruik is dat geen probleem.

De eerste stap is om de gehele wordpress namespace te isoleren met een deny-all policy. Ik maak een manifest genaamd netpol-deny-all.yml:

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: default-deny-ingress
spec:
  podSelector: {}
  policyTypes:
  - Ingress 

Vervolgens is het noodzakelijk om http-verkeer toe te staan naar alle pods die het labeltier=frontend‘ hebben. Even ter controle:

$ kubectl -n wordpress get po --show-labels
NAME                READY  STATUS  RESTARTS  AGE  LABELS
wordpress-7fcf7c6789-jbw6c     1/1   Running  0     36h  app=wordpress,pod-template-hash=7fcf7c6789,tier=frontend
wordpress-mysql-7996d586c8-qtdnm  1/1   Running  0     37h  app=wordpress,pod-template-hash=7996d586c8,tier=mysql

Het manifest netpol-allow-http.yml ziet er dan zo uit:

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: allow-all-ingress
spec:
  podSelector:
   matchLabels:
    tier: frontend
  ingress:
  - from: 
   ports: 
    protocol: TCP
    port: 80
  policyTypes:
  - Ingress

Tenslotte isoleer ik de mysql-deployment zodat uitsluitend de wordpress-deployment hier bij kan via port 3306 vanuit de wordpress-namespace. De manifest netpol-wp-to-mysql.yml:

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: allow-wp-to-mysql
spec:
  podSelector:
   matchLabels:
    tier: mysql
  ingress:
  - from: 
   - namespaceSelector:
     matchLabels:
      name: wordpress
   - podSelector:
     matchLabels:
      tier: frontend
   ports:
   - protocol: TCP
    port: 3306
  policyTypes:
  - Ingress 

Uitrollen gaat alsvolgt:

$ kubectl apply -f netpol-deny-all.yml
$ kubectl apply -f netpol-allow-http.yml
$ kubectl apply -f netpol-wp-to-mysql.yml

The proof is in the pudding!

Gebruik een Internet browser om naar het IP-adres van de loadbalancer te gaan en de WordPress site in te stellen:

http://192.168.123.101