K3s system upgrade controller

Voortbordurend op de multi-node cluster is er de mogelijkheid om (semi) automatisch upgrades uit te voeren op de K3s cluster. Momenteel ziet het cluster er alsvolgt uit:

800

of via de CLI:

$ kubectl get nodes --sort-by=.metadata.name

NAME STATUS ROLES           AGE VERSION
rpi-1 Ready control-plane,etcd,master 66m v1.25.3+k3s1
rpi-2 Ready control-plane,etcd,master 57m v1.25.3+k3s1
rpi-3 Ready control-plane,etcd,master 50m v1.25.3+k3s1

Rancher heeft een repository op GitHub waar de ‘System Upgrade Controller‘ opgehaald kan worden en ‘applied’ met kubectl.

Er wordt een ‘Custom Resource Definition‘ (CRD) ingeladen om het mogelijk te maken of er een ‘Plan‘ aanwezig is voor een upgrade van componenten in een ‘Node‘. Als die er is, wordt een ‘Job‘ aangemaakt die de upgrade gaat uitvoeren voor die node(s).

Om die CRD te kunnen gebruiken wordt een Service Account ‘system-upgrade’ gemaakt met de bijbehorende (cluster)Roles. Dit in een nieuwe namespace genaamd ‘system-upgrade’.

---
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
 name: system-upgrade
---
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
 name: system-upgrade
 namespace: system-upgrade
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
 name: system-upgrade
roleRef:
 apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
 kind: ClusterRole
 name: cluster-admin
subjects:
- kind: ServiceAccount
 name: system-upgrade
 namespace: system-upgrade

Voordat de deployment gemaakt wordt zal een ConfigMap de nodige variables bevatten die gebruikt gaan worden:

---
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
 name: default-controller-env
 namespace: system-upgrade
data:
 SYSTEM_UPGRADE_CONTROLLER_DEBUG: "false"
 SYSTEM_UPGRADE_CONTROLLER_THREADS: "2"
 SYSTEM_UPGRADE_JOB_ACTIVE_DEADLINE_SECONDS: "900"
 SYSTEM_UPGRADE_JOB_BACKOFF_LIMIT: "99"
 SYSTEM_UPGRADE_JOB_IMAGE_PULL_POLICY: "Always"
 SYSTEM_UPGRADE_JOB_KUBECTL_IMAGE: "rancher/kubectl:v1.20.2"
 SYSTEM_UPGRADE_JOB_PRIVILEGED: "true"
 SYSTEM_UPGRADE_JOB_TTL_SECONDS_AFTER_FINISH: "900"
 SYSTEM_UPGRADE_PLAN_POLLING_INTERVAL: "15m"

Tenslotte de deployment zelf voor de CRD:

---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: system-upgrade-controller
 namespace: system-upgrade
spec:
 selector:
  matchLabels:
   upgrade.cattle.io/controller: system-upgrade-controller
 template:
  metadata:
   labels:
    upgrade.cattle.io/controller: system-upgrade-controller # necessary to avoid drain
  spec:
   affinity:
    nodeAffinity:
     requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
      nodeSelectorTerms:
       - matchExpressions:
         - {key: "node-role.kubernetes.io/master", operator: In, values: ["true"]}
   serviceAccountName: system-upgrade
   tolerations:
    - key: "node-role.kubernetes.io/master"
     operator: "Exists"
     effect: "NoSchedule"
   containers:
    - name: system-upgrade-controller
     image: rancher/system-upgrade-controller:v0.5.0
     imagePullPolicy: IfNotPresent
     envFrom:
      - configMapRef:
        name: default-controller-env
     env:
      - name: SYSTEM_UPGRADE_CONTROLLER_NAME
       valueFrom:
        fieldRef:
         fieldPath: metadata.labels['upgrade.cattle.io/controller']
      - name: SYSTEM_UPGRADE_CONTROLLER_NAMESPACE
       valueFrom:
        fieldRef:
         fieldPath: metadata.namespace
     volumeMounts:
      - name: etc-ssl
       mountPath: /etc/ssl
      - name: tmp
       mountPath: /tmp
   volumes:
    - name: etc-ssl
     hostPath:
      path: /etc/ssl
      type: Directory
    - name: tmp
     emptyDir: {}

CRD

Er is geen noodzaak deze yaml files over te nemen, het is ter illustratie want om de laatste versie op te halen voor de K3s cluster volstaat het volgende commando:

$ kustomize build github.com/rancher/system-upgrade-controller | kubectl apply -f - 
$ kubectl get deploy -n system-upgrade

NAME            READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE
system-upgrade-controller  1/1   1      1      67m

Nadat de CRD geladen is dient er een ‘Plan‘ gemaakt te worden zodat er Job’s worden gegenereerd.

Plan

Er zijn diverse upgrade paden te bewandelen en een aantal voorbeelden vind je op de GitHub pagina van Rancher.

Hieronder een aantal Plans voor de RPI-Cluster: