Jenkins

Om software build te maken van source files die bv. in GitLab staan kun je deze ‘pullen’ en builden met een serie commando’s. Telkens als er één van de softwareontwikkelaars iets wijzigt, een bug oplost of een feature toevoegd, zul je de build opnieuw moeten gaan bouwen.

Dit kan automatisch gedaan worden door Jenkins en de trigger is een succesvolle merge naar de branch die je in Jenkins in kunt stellen.

Installeren van Jenkins gaat eenvoudig en op Internet vind je vele voorbeelden en tutorials. Ik gebruik een VM met CentOS7 en daarop wordt eerst de Java JDK geïnstalleerd:

$sudo yum install -y java-1.8.0-openjdk

Vervolgens dient de Jenkins repository te worden enabled te worden door de GPG key toe te voegen:

$curl --silent --location http://pkg.jenkins-ci.org/redhat-stable/jenkins.repo | sudo tee /etc/yum.repos.d/jenkins.repo

De Jenkins repository kan nu toegevoegd worden:

$sudo rpm --import https://jenkins-ci.org/redhat/jenkins-ci.org.key

En daarna eenvoudigweg met yum geïnstalleerd worden:

$sudo yum install -y jenkins

Om Jenkins (automatisch) te starten, ook na een herstart, dienen de volgende commando’s:

$sudo systemctl enable jenkins 
$sudo systemctl start jenkins

En mocht er een firewall op het systeem staan, dan kun je een regel toevoegen om de standaard TCP poort 8080 door te laten:

$sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=8080/tcp
$sudo firewall-cmd --reload

Nu kun je met een browser naar de Jenkins server bladeren op poort 8080. Er wordt gevraagd om je initïele admin wachtwoord in te vullen en in de volgende stap wordt aanbevolen om plugins te installeren. Vervolgens maak je een nieuwe gebruiker aan en vul je de juiste URL in om jouw Jenkins server te benaderen. Daarna is Jenkins gereed om gebruikt te gaan worden!