xHyper-V not in repository?

Met het Powershell commando Install-Package -Name xHyper-V kunnen de functies voor Powershell DSC geïnstalleerd worden. Echter is deze module niet in de standaard repository aanwezig maar staat in de PSGallery.

Install-Module xHyper-V
Module xHyper-V was not found in central repository
At C:\Users\noost\OneDrive\Documenten\WindowsPowerShell\Modules\PsGet\PsGet.psm1:692 char:13
+             throw "Module $Module was not found in central repository ...
+             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : OperationStopped: (Module xHyper-V...tral repository:String) [], RuntimeException
    + FullyQualifiedErrorId : Module xHyper-V was not found in central repository

Om de repository te wijzigen naar de PSGallery, gebruik het volgende commando:

Set-PSRepository -Name PSGallery

Hierna kan de module wel gevonden worden.

Powershell om FTP server in te richten

Onderstaande commando’s maken een FTP-site aan op een Windows Server. Hierbij wordt de gebruiker/wachtwoord in plain tekst geaccepteerd en de standaard folder is D:\Data\Ftp

Install-WindowsFeature Web-FTP-Server

Install-WindowsFeature Web-Mgmt-Console

Import-Module WebAdministration

New-WebFtpSite -Name "Default FTP Site" -Port "21" -Force

cmd /c \Windows\System32\inetsrv\appcmd set SITE "Default FTP Site" "-virtualDirectoryDefaults.physicalPath:D:\Data\Ftp" 

Set-ItemProperty "IIS:\Sites\Default FTP Site" -Name ftpServer.security.authentication.basicAuthentication.enabled -Value $true 

Add-WebConfiguration "/system.ftpServer/security/authorization" -value @{accessType="Allow";roles="Administrators";permissions=3} -PSPath IIS:\ -location "Default FTP Site"

Restart-WebItem "IIS:\Sites\Default FTP Site"

Windows Feature installeren via PowerShell

Om Windows features te installeren met behulp van PowerShell is er het commando Add-WindowsFeature. Echter, dat commando is standaard niet beschikbaar, er moet eerst een module geladen worden. De commando’s om bv. Telnet client te installeren via PowerShell is dan ook:

Import-Module servermanager
Add-WindowsFeature telnet-client

Profile maken voor PowerShell

Een powershell-profiel is te vergelijken met een autoexec.bat bestand dat we vroeger in MS-DOS hadden. In tegenstelling tot één enkel bestand worden er door powershell meerdere profiel-bestanden gebruikt. Elk powershell-profiel-bestand wordt dan voor verschillende doeleinden gebruikt: Lees verder

Mail, Calendar en People fix voor Windows 10

Na het installeren van de Technical Preview versie voor Windows 10 bestaat de kans dat de Mail, Calendar en People apps het niet meer doen. De oplossing bestaat uit het uninstallen hiervan en daarna opnieuw installeren.

Start powershell als Administrator en geef het volgende commando:

Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like “*windowscommunicationsapps*”} | remove-appxprovisionedpackage –online

Hierna kun je via de ‘oude’ Store (met het groene logo) de apps opnieuw installeren.