xHyper-V not in repository?

Met het Powershell commando Install-Package -Name xHyper-V kunnen de functies voor Powershell DSC geïnstalleerd worden. Echter is deze module niet in de standaard repository aanwezig maar staat in de PSGallery.

Install-Module xHyper-V
Module xHyper-V was not found in central repository
At C:\Users\noost\OneDrive\Documenten\WindowsPowerShell\Modules\PsGet\PsGet.psm1:692 char:13
+             throw "Module $Module was not found in central repository ...
+             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : OperationStopped: (Module xHyper-V...tral repository:String) [], RuntimeException
    + FullyQualifiedErrorId : Module xHyper-V was not found in central repository

Om de repository te wijzigen naar de PSGallery, gebruik het volgende commando:

Set-PSRepository -Name PSGallery

Hierna kan de module wel gevonden worden.

Powershell om FTP server in te richten

Onderstaande commando’s maken een FTP-site aan op een Windows Server. Hierbij wordt de gebruiker/wachtwoord in plain tekst geaccepteerd en de standaard folder is D:\Data\Ftp

Install-WindowsFeature Web-FTP-Server

Install-WindowsFeature Web-Mgmt-Console

Import-Module WebAdministration

New-WebFtpSite -Name "Default FTP Site" -Port "21" -Force

cmd /c \Windows\System32\inetsrv\appcmd set SITE "Default FTP Site" "-virtualDirectoryDefaults.physicalPath:D:\Data\Ftp" 

Set-ItemProperty "IIS:\Sites\Default FTP Site" -Name ftpServer.security.authentication.basicAuthentication.enabled -Value $true 

Add-WebConfiguration "/system.ftpServer/security/authorization" -value @{accessType="Allow";roles="Administrators";permissions=3} -PSPath IIS:\ -location "Default FTP Site"

Restart-WebItem "IIS:\Sites\Default FTP Site"

Windows Feature installeren via PowerShell

Om Windows features te installeren met behulp van PowerShell is er het commando Add-WindowsFeature. Echter, dat commando is standaard niet beschikbaar, er moet eerst een module geladen worden. De commando’s om bv. Telnet client te installeren via PowerShell is dan ook:

Import-Module servermanager
Add-WindowsFeature telnet-client

Profile maken voor PowerShell

Een powershell-profiel is te vergelijken met een autoexec.bat bestand dat we vroeger in MS-DOS hadden. In tegenstelling tot één enkel bestand worden er door powershell meerdere profiel-bestanden gebruikt. Elk powershell-profiel-bestand wordt dan voor verschillende doeleinden gebruikt: Lees verder