Installeren van Java JDK 8 met Ansible

Hiervoor gaan we eerst een aantal variabelen in het bestand roles/common/default/main.yml plaatsen. De inhoud:

---
download_folder: /data/tmp
download_url: http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/
download_hash: e758a0de34e24606bca991d704f6dcbf
download_tarball: jdk-8u151-linux-x64.tar.gz
download_version: 8u151-b12
download_name: jdk1.8.0_151
download_jdk: "{{download_url}}{{download_version}}/{{download_hash}}/{{download_tarball}}"
java_folder: "/opt/java"
java_name: "{{java_folder}}/{{download_name}}"
java_archive: "{{download_folder}}/{{download_tarball}}"
java_priority: 2000

Daarna kan de task gemaakt worden in roles/common/tasks/jdk.yml De inhoud:

---
- name: PRE-CHECK - if JDK already exists we're done! Let's get the version.
 stat: path={{java_name}}
 register: jdk_file

- block:
 - name: Download file with custom HTTP headers
  become: yes
  uri:
   url: "{{download_jdk}}"
   dest: "{{java_archive}}"
   headers: 
    Cookie: "oraclelicense=accept-securebackup-cookie"
   validate_certs: no
   use_proxy: yes
  environment: "{{proxy_env}}"

 - name: Create java directory in {{java_folder}}
  become: yes
  file:
   state: directory
   path: "{{java_folder}}"
   mode: 0755

 - name: Unpack archive from {{java_archive}} to {{java_folder}}
  become: yes
  unarchive:
   src: "{{java_archive}}"
   dest: "{{java_folder}}"
   remote_src: yes

 - name: Fix ownership of {{java_name}}
  become: yes
  file:
   state: directory
   path: "{{java_name}}"
   owner: root
   group: root
   recurse: yes

 - name: Make Java available for system
  become: yes
  command: "{{ item }}"
  with_items:
   - 'alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "{{java_name}}/bin/java" {{java_priority}}'
   - 'alternatives --set "java" "{{java_name}}/bin/java"'

 - name: Clean up
  become: yes
  file:
   state: absent
   path: "{{java_archive}}"

 when: jdk_file.stat.exists == False

- name: Get java version
 command: java -version
 register: java_version

- name: Show us the java version!
 debug: var=java_version.stderr_lines

Uitleg:

Als eerste wordt gekeken of er al een Java versie aanwezig is door in de {{java_name}} te kijken naar de versie die gewenst is. Hiervoor is de ‘stat‘-functie. Het  block dat hierna komt wordt alleen uitgevoerd als de uitkomst van de stat-functie False is (er is dus nog geen java versie die we willen).

Uitvoeren van het block bestaat uit het downloaden van de java-versie van de Oracle website. Hiervoor dient een hash meegegeven te worden die te vinden is op de bewuste file op de download site van Oracle.

Na het uitpakken in de juiste bestemming wordt met de Linux functie ‘alternatives’ de versie gezet met de prioriteit uit de variable.

Als laatste laat een java-commando de java-versie zien via het geregistreerde var ‘java_version’.
In de tasks-directory van de Ansible host kan main.yml zodanig aangepast worden zodat deze task included wordt:

- name: Install JDK 8
 include_tasks: jdk.yml
 tags: jdk

Je kunt dan daarna ook de tag ‘jdk‘ gebruiken om uitsluitend deze task uit te voeren.